przewiń w dół

Regulamin Hotelowy

REGULAMIN HOTELOWY

 Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tegoż regulaminu, co pozwoli nam jednocześnie na zapewnienie Państwu spokojnego I bezpiecznego pobytu w Pałacu w Paszkówce.

 

§1

1.     Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.

2.     Jeżeli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

§2

1.     Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2.     Hotel uwzględni Państwa życzenie w zależności od dostępności pokoi.

§3

1.     Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.

2.     Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać wyłącznie od godziny 7:00 do 22:00

3.     Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, na osobie gości, pracownikach hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4

1.     W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w recepcji. Pozwoli to nam na natychmiastową reakcję.

2.     Hotel zapewnia:

a)     Warunki pełnego wypoczynku gościa,

b)     Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c)     Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w hotelu,

d)     Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w razie jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e)     Sprawną pod względem technicznym usługę: w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój, lub w inny sposób złagodzić niedogodności

§5

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi

1.     Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

2.     Przechowywanie bagażu – hotel może odmówić przechowywania bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa, oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

§6

1.     Hotel nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, nie zdeponowanych w recepcji (art. 846-852 Kodeksu Cywilnego)

2.     Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

§7

1.     W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00

2.     Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę

§8

1.     Opuszczając pokój każdorazowo gość pozostawia klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

2.     Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.     Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju hotelowym przechowywane są przez okres 1 miesiąca.

Ceny i Rezerwacja